1. Garantii:

Garantiiandja annab tootele garantii vastavalt käesolevale garantiitingimusele Eesti Vabariigi territooriumil. Garantiiandjaks on käesolevas tingimustest välja toodud toote müüja.

Käesolevast garantiitingimustest tulenev garantii ei välista tarbijal mistahes kehtivatest õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamist.

 

2. Garantiitingimused:

2.1. Toote garantii aluseks on nõuetekohaselt täidetud garantiitalong või arve.

2.2. Toote garantii kehtib toote ekspluatatsiooni käigus ilmnevatele varjatud detailidele välja arvatud normaalkulumine. Tootjapoolne volitatud isik jätab endale õiguse otsustada, millised detailid kuuluvad asendamisele ja/või parandamisele garantiikorras.

2.3. Toote garantii hõlmab vaid defektsete detailide vahetust või remonti ja ei laiene muudele otsestele ja/või kaudsetele kuludele ja/või kahjudele, mida on põhjustanud toote defekt või rike.

2.4. Garantii kehtib juhul, kui Toodet on regulaarselt hooldatud ja kasutatud vastavalt seadmete tootjate ning teostaja poolt antud juhistele.

2.5. Garantii hooldust tohib teostada ainult selleks volitatud isik või hooldusfirma.

2.6. Toote garantii aluseks on Active24 toodete hoiustamine ja ladustamine toimub temperatuuril +5 - +30 kraadi.


3. Garantiiremondi kehtivusajad:

3.1.  Garantii tähtaeg tootele hakkab kulgema arve / garantiitalong väljastamisest ja toote üleandmisest tarbijale.

3.2.  Garantii tähtaeg Batuudid Active24 tootepõhiselt:

3.2.1. Batuudi konstruktsioonile 24 kuud garantii.

3.2.2. Batuudi PVC, plastik osad (turvavõrk, vedruäärematt, klamber, kork, pehmendus) Garantii 6 kuud

3.2.3. Batuudi lisavarustus (alusvõrk, korvpallikomplekt, kate, mängud, jne.) Garantii 6kuud

3.2.4. Batuudi varuosad ehk kulumaterjalid (vedruäärematt, turvavõrk, jne.) Garantii 6 kuud

3.3.  Garantii tähtaeg Korvpallivarustus Active24 tootepõhiselt:

3.3.1. Korvpallivarustus metall osad Garantii 24 kuud

3.3.2. Korvpallivarustus PVC, plastik osad (põrkelaud, rõngavõrk, rattad, jne.) Garantii 6 kuud

3.3.3. Korvpallivarustus varuosad ehk kulumaterjalid (rõngavõrk, põrkelaud, rattad, jne.) Garantii 6 kuud

3.4.  Garantii tähtaeg Basseinid Intex tootepõhiselt:

3.4.1. Intex metallraam garantii 24 kuud.

3.4.2. Intex basseinid PVC, plastik osad garantii 24 kuud.

3.5.  Garantii kehtib Tootja poolt volitatud ja koolitatud firma-eraisiku paigaldusega.

3.6.  Garantii toote varuosa kliendi iseseisva paigaldusega, vastavalt toote paigaldusjuhise alusel Garantii 6 kuud.

3.7.  Garantiikorras asendatud detailidele ja seadmetele kehtib garantii toote garantiiaja lõpuni kuid mitte vähem kui 6 kuud arvates detaili või seadme asenduse kuupäevast.

3.8.  Juhul kui (garantiilisel) tootel ei leita valmistajatehase poolset viga on müüjal õigus nõuda tarbijalt käsitlustasu.

3.9.  Juhul kui esitatud pretensioon ei ole põhjendatud või sellele ei rakendu garantii on pretensiooni esitaja kohustatud tasuma kõik Mustafa OÜ-le pretensiooni menetlemisel tekkinud rahalised kulutused.

 

4. Garantii ulatus:

4.1.  Garantiiga on hõlmatud garantiitähtajal tootel ilmunud toote valmistamise-, materjali- ja konstruktsioonipuuduste kõrvaldamine garantiitalongil märgitud volitatud töökojas võimaldamaks tarbija ostetud toote sihtotstarbelist kasutamist. kaudsetele kuludele ja/või kahjudele, mida on põhjustanud toote defekt või rike.

4.2.  Garantii alusel väljavahetatud defektsed osad saavad garantiiandja omandiks.


5. Garantii ei kehti:

5.1. Puuduvad andmed ostu-müügitehingu vormistamise kohta.

5.2. Tootjapoolne garantii ei hõlma toote ebaõigest kasutamisest (vt. konkreetse toote kasutusjuhendit), normaalsest kulumisest ning mittevastavatest paigaldustingimustest paigalduse teostusest tingitud defekte ja kahjustusi.

5.3. Tootel on kasutatud mitte Active24 varuosi

5.4. Toodet (varuosad, lisavarustus) on kasutatud mitte Active24 toodetel.

5.5. Toote garantii alla ei kuulu otsesed ja/või kaudsed kulud, mida on põhjustanud kliendi tahtmatu/tahtlik tegevus või tegevusetus.

5.6. Toodet on remontinud, ümberehitanud, seadistanud või hooldanud selleks volitamata isik või hooldusfirma

5.7. Teostajast sõltumatutel põhjustel (vandalismid, äike, vesi, tulekahju, külmumine jms.)

5.8. Tootel kasutatakse abrasiivseid tugevaid sööbivaid aineid.

 

6. Garantii ei sisalda.

6.1. Süsteemi töötamise seisukohalt ebaoluliste vigade (kriimustused jms.) remonti.

6.2. Puudused, mis on tekkinud peale toote üleandmist tarbijale ning on tingitud toote ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, samuti ebaõigest hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest; tootel kasutatakse abrasiivseid tugevaid sööbivaid aineid.

6.3. Transpordi kahjude likvideerimine, mille on tootele tekkinud toote transpordil tootjale mittekuuluva transpordivahendiga.

6.4. Kahjude likvideerimisega, mis on tekkinud toote ostjapoolse mittenõuetekohase ladustamise ja hoidmisega

6.5. Paigaldusel ilmnevate kahjustuste likvideerimine juhul, kui ostu ja paigalduse vaheline periood on üle 3 kuud.


7. Garantiiremondi tööde koosseisu ei kuulu:

7.0. Transpordi tasu garantiilise objekti juurde.

7.1. Teenindamiseks mõeldud töötsooni (0,8 m tootest) vabastamisega seonduvad tööd.

7.2. Toote kasutusjuhendis soovitatud hooldustöid (toote puhastamine, reguleerimine jne.)

 

Pretensioonid esitada kirjalikult mailile: info@active24.ee

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi 2 nädala jooksul alates pretensiooni esitamisest.

Juhul kui esitatud pretensioon ei ole põhjendatud või sellele ei rakendu garantii on pretensiooni esitaja kohustama tasuma kõik Mustafa OÜ-le pretensiooni menetlemisel tekkinud rahalised kulutused.